DANE (Autentifikácia pomenovaných entít založená na DNS)

Authentication of Named Entities (DANE) založené na DNS je výkonný nástroj v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vyniká ako spoľahlivé riešenie na zlepšenie bezpečnostných opatrení a zabezpečenie vašej prítomnosti online.

Pochopenie základov

Čo je DANE?

Autentifikácia pomenovaných entít založená na DNS je špičková technológia navrhnutá na posilnenie bezpečnosti vašej online komunikácie. Funguje na priesečníku Domain Name System (DNS) a Transport Layer Security (TLS) a ponúka ďalšiu vrstvu ochrany pred rôznymi kybernetickými hrozbami.

Predstavte si, že váš počítač doručuje správu na adresu, ktorú ste zadali do poľa odosielateľa. Najprv sa musí uistiť, že doručuje správu na správne miesto. Robí to tak, že od špeciálnej adresárovej služby s názvom Domain Name System (DNS) požiada o smerovanie na správne miesto (server príjemcu).

Tu prichádza DANE, aby bol tento proces bezpečnejší:

  • Zamknutie listu: Tak ako sa napísaný list bežne vloží do obálky a zapečatí, aby zostal súkromný. Podobne šifrovací mechanizmus DANE zaisťuje, že informácie, ktoré váš počítač odosiela na server príjemcu, sú uchovávané v bezpečí a nikto iný ich nevidí.
  • Kontrola adresy: Aby sa zaistila bezpečnosť a utajenie správy, DANE použije kryptografický kľúč uložený v DNS a priradený k názvu domény príjemcu, aby sa uistil, že váš list posiela správne miesto a nie na falošné.
  • Zastavenie e-mailových útokov: Vaše správy môžu byť potenciálne predmetom akcií škodlivého charakteru zo strany útočníkov, ktoré môžu viesť k vážnym následkom. DANE pridáva ďalšiu vrstvu ochrany tým, že zaisťuje, že nikto nemôže tajne zachytiť správu sfalšovaním adresy odosielateľa a sfalšovaním komunikácie.

Zjednodušene povedané, DANE je ako strážca pre vaše e-mailové správy, zaisťuje, že sú súkromné, nemožno s nimi manipulovať a bezpečne sa dostanú do doručenej pošty príjemcu.

Pracovný princíp

DANE využíva DNS na ukladanie kryptografických kľúčov spojených s názvami domén. Tieto kľúče sa používajú na overenie pravosti digitálnych certifikátov používaných v pripojeniach TLS. Tým DANE zmierňuje riziká škodlivých útokov a zaisťuje, že vaše údaje zostanú počas prenosu dôverné a nezmenené.

Úloha TLS

Transport Layer Security (TLS) je kryptografický protokol určený na zabezpečenie prenosu dát cez počítačové siete. Zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní dôvernosti, integrity a autentickosti údajov vymieňaných medzi dvoma komunikujúcimi stranami, typicky klientom (napr. váš webový prehliadač) a serverom (napr. serverom webovej stránky).

Komunikujúce strany Podanie ruky

Zabezpečené spojenie s webovým serverom začína požiadavkou klienta na podporu verzie certifikátu TLS a verejného kľúča. Keďže sa získajú podporované algoritmy, verzie a verejný kľúč, klient vygeneruje tajný náhodný kľúč a zašifruje ho pomocou verejného kľúča servera z certifikátu. Tento zašifrovaný kľúč sa odošle na server. Spojenie so serverom možno považovať za úplné a bezpečné.

Šifrovanie a integrita údajov

Všetky dáta prenášané medzi nimi sú šifrované pomocou symetrického šifrovania, čo znamená, že obe strany používajú rovnaký tajný kľúč. To zaisťuje, že aj keď sú zachytené, dáta zostanú pre špiónov nezrozumiteľné.

TLS tiež využíva kryptografické hašovacie funkcie na zabezpečenie integrity údajov. Každá prenášaná správa obsahuje hash hodnotu obsahu správy. Po prijatí môže príjemca overiť tento hash, aby zistil akúkoľvek manipuláciu alebo poškodenie počas prenosu.

Overenie certifikátu

Pred vytvorením dôvery klient overí digitálny certifikát servera. To zahŕňa kontrolu pravosti certifikátu, dátumu vypršania platnosti a toho, či bol vydaný dôveryhodnou certifikačnou autoritou (CA). Ak sa zistia nejaké problémy, klient ukončí pripojenie, aby sa predišlo potenciálnym bezpečnostným rizikám.

Spolupráca DANE a DNS

Kryptografické prepojenie

Keď sa váš počítač pripojí k serveru, skontroluje nielen certifikát TLS servera, ale vyhľadá aj DNS záznam s jedinečným identifikátorom názvu domény.

Zhoda s DNS záznamom

Ak sa certifikát TLS predložený serverom zhoduje so záznamom v DNS, slúži ako potvrdenie, že ste dostali správnu cestu.

Posilnenie bezpečnosti

Tento proces výrazne zvyšuje bezpečnosť. Pre útočníkov je oveľa ťažšie oklamať vás falošnými certifikátmi, pretože by tiež museli kompromitovať DNS, čo je náročná úloha kvôli jeho distribuovanej a odolnej povahe.

Celkovo systém DANE zvyšuje bezpečnosť priamym prepojením certifikátov TLS so záznamami DNS. Toto prepojenie prostredníctvom kryptografických prostriedkov overuje, že certifikát, ktorý dostanete, sa dokonale zhoduje s očakávaným certifikátom pre konkrétnu doménu a poskytuje silnú vrstvu ochrany pre vaše online interakcie.

Layer 1 --------------------------------------> TLS Certificate Retrieval -------------------------------------> TLS Certificate Version and Public Key DNS Record Lookup ---------------------------------> ---------------------------------> WEB Server DNS Server Authenticity Verification 2 1

Výhody DANE

DNS, ktorý uchováva rôzne typy záznamov, aby poskytoval vysokú úroveň bezpečnosti údajov pomocou silných autentifikačných procesov, nie je imúnny voči zraniteľnostiam a kyberzločinci využívajú tieto slabé stránky na spustenie rôznych útokov, ako je DNS spoofing a cache otrava.

Na zmiernenie týchto hrozieb bol zavedený DNSSEC (Domain Name System Security Extensions). DNSSEC je sada rozšírení, ktoré do DNS pridávajú ďalšiu vrstvu zabezpečenia. Využíva kryptografické podpisy na zabezpečenie integrity a pravosti údajov DNS, čo útočníkom sťažuje manipuláciu alebo zachytenie prevádzky DNS. Použitím DNSSEC sa môžete spoľahnúť, že server alebo webová stránka, ktorú adresujete, je pravý a nie škodlivý podvodník.

Autentifikácia pomenovaných entít založená na DNS (DANE) posúva zabezpečenie DNS na ďalšiu úroveň kombináciou výkonu DNSSEC s certifikátmi TLS (Transport Layer Security). DANE v podstate viaže certifikáty TLS na konkrétne názvy domén DNS, čím ponúka priamejší a bezpečnejší spôsob overenia identity webovej stránky.

Vylepšená dôvera
DANE vzbudzuje vyššiu úroveň dôvery v online transakcie a interakcie. Pridružením TLS certifikátov k DNS záznamom eliminuje potrebu spoliehať sa výlučne na certifikačné autority (CA), čím znižuje riziko podvodných certifikátov.
Ochrana pred útokmi typu Man-in-the-Middle
Útoky typu Man-in-the-Middle (MitM) sú trvalou hrozbou na internete. DANE rieši tento problém tým, že zabezpečuje, aby sa certifikát TLS prezentovaný serverom zhodoval so záznamami DNS priradenými k danej doméne, čím účinne zmarí pokusy o MitM.
Vylepšené súkromie
S DANE sú citlivé informácie prenášané cez internet lepšie chránené pred špiónmi. Kombinácia DNSSEC a TLS šifrovania zaručuje dôvernosť vašich údajov.

Implementácia DANE: Best Practices

Ak chcete čo najlepšie využiť DANE a posilniť svoju online bezpečnosť, budete musieť vykonať nasledujúce kroky:

  1. Nasadenie DNSSEC: Uistite sa, že DNSSEC je pre vašu doménu správne nasadený. DNSSEC pridáva k záznamom DNS digitálne podpisy, čím zaisťuje, že počas prenosu zostanú nezmenené. To zabraňuje útočníkom manipulovať so záznamami DNS, čo je pre DANE kľúčové, pretože sa spolieha na presné záznamy DNS pri spájaní certifikátov TLS s názvami domén.
  2. Certifikát TLS: Získajte platný certifikát TLS pre váš webový server. Tento certifikát by sa mal zhodovať s názvom domény, ktorú chcete zabezpečiť.
  3. Vytvorenie záznamu DANE: Vytvorte záznamy DANE vo svojom súbore zóny DNS s uvedením typu certifikátu (napr. RSA alebo ECDSA) a asociácie certifikátu (napr. úplný certifikát alebo odtlačok certifikátu).
  4. Záznam TLS alebo TLSA: Zverejnite záznamy TLSA (Transport Layer Security Authentication) vo svojom DNS, čím prepojíte certifikát TLS s príslušným názvom domény a portom.

Frequently asked questions

Najčastejšie zodpovedané otázky

Je DANE vhodný pre všetky webové stránky a domény?

Zatiaľ čo DANE je všestranný nástroj, jeho vhodnosť môže závisieť od konkrétnych bezpečnostných požiadaviek. Jeho implementácia môže vyžadovať technické znalosti v oblasti DNS, DNSSEC a TLS certifikátov. Okrem toho by organizácie mali zvážiť faktory, ako je dostupnosť podpory DNSSEC od ich registrátora domény alebo poskytovateľa hostingu. Napriek tomu je to obzvlášť cenné pre tých, ktorí vo svojej online prítomnosti uprednostňujú robustné procesy zabezpečenia a autentifikácie.

Môžem implementovať DANE sám alebo potrebujem špecializované znalosti?

Implementácia DANE môže vyžadovať technické znalosti certifikátov DNS, DNSSEC a TLS. Mnohé organizácie uprednostňujú spoluprácu s IT profesionálmi alebo poskytovateľmi hostingu DNS, aby zabezpečili hladkú a úspešnú implementáciu.

Je DANE kompatibilný so všetkými typmi certifikátov TLS?

DANE je možné použiť s rôznymi typmi certifikátov TLS, vrátane certifikátov RSA a ECDSA. Ponúka flexibilitu pri výbere typu certifikátu, ktorý je v súlade s vašimi bezpečnostnými potrebami. Je však nevyhnutné zabezpečiť, aby vybraný certifikát zodpovedal názvu vašej domény a bezpečnostným požiadavkám.

Ako môžem overiť, či webová lokalita alebo doména používa na zabezpečenie DANE?

Ak chcete skontrolovať, či webová lokalita alebo doména využíva DANE, môžete použiť online nástroje a služby, ktoré vykonávajú kontroly DANE. Tieto nástroje dokážu overiť, či sa certifikát TLS predložený serverom zhoduje so záznamami DNS priradenými k doméne, čo poskytuje dôveru v používanie DANE na zabezpečenie.

Ako často by sa mali aktualizovať záznamy DANE a certifikáty TLS?

Záznamy DANE a certifikáty TLS by sa mali pravidelne aktualizovať, aby sa zaistila bezpečnosť a spoľahlivosť vašej online prítomnosti. Časté aktualizácie pomáhajú riešiť potenciálne slabé miesta a udržiavať presnosť DNS záznamov.

Pozri tiež:

Sledujte cestu svojich e-mailov s podrobnými informáciami o smerovaní správ. Zistite, kde bola vaša správa, a uistite sa, že dorazila do cieľa pomocou nášho E-mailerize Header Analyzer . Získajte komplexný rozpis informácií o odosielateľovi vrátane podrobností o overení e-mailu, domény odosielateľa a ďalších.